Trần Mao, Trần Thị Mao, Nữ hoàng nông sản Trần Mao